Regulamin usługi newsletter

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę Winnica Widokowa Krzysztof Stanisławczyk z siedzibą w Komborni, przy ul. Widokowej 67, zwana w dalszej części Regulaminu Winnica Widokowa Krzysztof Stanisławczyk.
 2. Usługobiorca, korzystając z usługi Newsletter, zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych, bez zgody osób uprawnionych.

 2. Zasady i warunki korzystania

 1. Korzystanie z Usługi Newsletter jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 3. Usługobiorca może korzystać z usługi Newsletter kiedy na stronie internetowej www.winnicawidokowa.pl poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się do newslettera”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 4. Świadczenie przez Usługodawcę usługi Newsletter jest bezpłatne.

3. Czas trwania usługi

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Usługobiorca może również wypowiedzieć umowę na adres mailowy Usługodawcy.
 4. Usługodawca może również zakończyć lub zawiesić świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta. 

4. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w celu świadczenia usługi Newslettera.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

5. Reklamacje

 1. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter na adres mailowy Usługodawcy (kontakt@winnicawidokowa.pl).
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

6. Postanowienia końcowe

 1. Umowa jest zawierana w języku polski, a prawem właściwym jest prawo RP.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 3. Wiadomości, wysyłane przez Usługodawcę w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

Strona zawiera treści alkoholowe i jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich

Czy masz ukończone 18 lat?